Algemene Voorwaarden Klanten
Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Seven Butlers en de klanten. Restaurants verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Restaurants’.Artikel 1: Definities
Aanbod: het productaanbod van het restaurant dat door de klant via het platform bij het restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij het restaurant, door de klant geselecteerde aanbod.

Klant:
een persoon die een bestelling plaats via het platform.

Overeenkomst:
een overeenkomst tussen de klant en restaurant met betrekking tot een bestelling en het afhalen van de bestelling.

Platform:
de website, apps en andere apparaten van Seven Butlers en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant:
een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Restaurantinformatie:
de informatie van het restaurant met betrekking tot, bedrijfs-en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, dranken etc.), prijzen voor ieder afzonderlijk product(inclusief BTW) en bedrijfslogo.

Service:
de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Seven Butlers worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar het desbetreffende restaurant.

Seven Butlers:
Seven Butlers handelt voor zichzelf.


Artikel 2: Identiteit van Seven Butlers
Lange Kleiweg 62C
2288 GK Rijswijk
KvK: 27177995
Email: [email protected]
Tel: 0630536146


Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de service. Seven Butlers is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het restaurant van toepassing.
2. De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het restaurant aan voor het bereiden en klaarmaken door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 7 hieronder.


Artikel 4: Aanbod
1. Seven Butlers publiceert het aanbod namens de restaurants op het platform, overeenkomstig de door de restaurants aangeleverde restaurantinformatie. Seven Butlers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en van de restaurantinformatie op het platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden, bijgerechten, drankjes etc. die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om de actuele allergenen informatie goed te bekijken(staat vermeld bij elke maaltijd) of neem telefonisch contact op met het restaurant, voordat de bestelling wordt geplaatst.
2. Seven Butlers geeft alle restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3. Seven Butlers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.


Artikel 5: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling bevestigen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via de platform.
2. Na ontvangst van de bestelling, zal Seven Butlers de bestelling elektronisch bevestigen aan de klant.
3. De overeenkomst kan alleen door het restaurant worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contactgegevens verstrekt en een geldige afhaaltijd kiest bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Seven Butlers of het restaurant te melden.
4. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel het restaurant als Seven Butlers.
5. Indien de klant kiest voor het afhalen van de bestelling als de host, dan dient hij op de gekozen tijdstip aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het restaurant, die in de bevestingse-mail is weergeven. Daarnaast dient de host de bestellingen compleet en heelhuids af te leveren op de gekozen ontmoetingspunt en dit bevestigen door op de knop ‘bestelling aangekomen ’ te klikken.
6. Indien de klant kiest voor deelname aan een team bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de host gekozen ontmoetingspunt om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
7. Bij op afhalen van de bestelling kan het restaurant vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het restaurant de betreffende producten aan de klant mee te geven. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
8. Seven Butlers aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6: Aansprakelijkheid
Seven Butlers is niet aansprakelijk voor:
1. Het restaurant heeft de bestelling niet op tijd klaar of levert de bestelling die al zijn betaald niet.
2. De klant ziek/vergiftigd wordt door het aanbod van het restaurant.
3. De bestelling wordt niet afgehaald, niet op tijd, niet op de juiste ontmoetingspunt of niet compleet geleverd(vanwege knoeien, diefstal of andere omstandigheden).
4. Vergoeden van bestellingen wat achteraf niet compleet blijkt te zijn van de restaurant.


Artikel 7: Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de bestelling
1. In het geval met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Het is niet mogelijk om de bestellingen door de klant bij Seven Butlers te annuleren.
2. Het restaurant heeft het recht de bestelling te annuleren indien het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer heeft opgegeven of in geval van overmacht.
3. Indien de klant niet op de afhaallocatie van het restaurant komt opdagen en dus de team bestelling niet naar de afgesproken ontmoetingspunt levert of zijn andere plichten uit de overeenkomst niet na komt, dan kan Seven Butlers besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
4. Seven Butlers heeft het recht om namens het restaurant bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of contactgegevens. Indien Seven Butlers een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Seven Butlers dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Betaling
1. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen uit artikel 5.1, is de klant verplicht om het restaurant te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform van Seven Butlers.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 7.4, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (compleet) geleverd kan worden door het restaurant. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
3. Het restaurant heeft Seven Butlers geautoriseerd om namens het restaurant de online betaling van de klant in ontvangst te nemen.


Artikel 9: Klachtenregeling
1. Klachten van de klant met betrekking tot het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijk voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het restaurant.
Seven Butlers kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
2. Bij een klacht over de service dan dient de klant de klacht via het contactformulier, per e-mail te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Seven Butlers op het in artikel 2 aangegeven contactadres.
3. Seven Butlers draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht.
4. Klachten zoals omschreven in 8.1 en 8.2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, duidelijk en volledig omschreven worden ingediend bij het restaurant of Seven Butlers.
5. Via https://ec.europa.eu/ is het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europa Commissie te bereiken. Hier wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van alternatieve dispuut beslechting. Seven Butlers sluit het gebruik van dit platform expliciet uit. Het e-mailadres van Seven Butlers is [email protected]


Artikel 10: Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Seven Butlers, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met de klant, opgeschort. Seven Butlers stelt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Seven Butlers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Seven Butlers niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan: storingen, netwerk- DoS en DDoS- aanvallen, werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen etc.

Artikel 11: Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
1. Seven Butlers verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy beleid van toepassing.